Všeobecné obchodné podmienky Riverpark Dance School s.r.o.

1. Všeobecné informácie o tanečnej škole Riverpark Dance School s.r.o.
Všeobecné informácie o tanečnej škole Riverpark Dance School, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava 2, IČO: 45 315 621, DIČ 2022968508, IČ DPH SK 2022968508 (ďalej len “ poskytovateľ“) je
poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania pre verejnosť.
2. Prihlásenie sa do kurzu
Zákazník je zapísaný do kurzu na základe uhradenia ceny za kurz. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné.
Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom najneskôr 3 dni pred
začiatkom kurzu.
3. Platba za kurz
Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tanečný kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu. Dňom
úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet tanečnej školy alebo úhrada v hotovosti alebo
kartou na recepcii. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo predpokladať majú prednosť
tí, ktorí zaplatili skôr.
4. Realizácia platby
Úhradou ceny kurzu v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii školy (1.poschodie). Úhrada je
možná aj bankovým prevodom na číslo účtu 1200017717/8320, J&T Banka – do poznámky: názov
kurzu a Vaše meno. V tomto prípade Vás prosíme o zaslanie potvrdenia o platbe na
recepcia@riverparkdanceschool.sk).
5. Storno
Kurzy:
Stornovať kurz je možné najneskôr 3 dni pred jeho začatím. Stornovaním kurzu neskôr ako 3 dni pred
zahájením výučby účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to zmena tanečnej sály, výmena
lektora v priebehu kurzu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách a pod.. V prípade zmien budú
účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia hodiny bude zákazníkom
poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom a
zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť počet zákazníkov v skupine v kurze. Maximálny počet
zákazníkov je 25 osôb – malá sála / 56 osôb – veľká sála. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť
skupinu s počtom zákazníkov nižším ako 10 a ponúknuť zákazníkovi možnosť pokračovať v
navštevovaní hodín naďalej formou otvorených hodín OH (zostávajúci počet hodín kurzu bude
zákazníkovi prepísaný na cenovo adekvátny počet jednorázových vstupov – permanentka).
V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie alikvotnej
(neodučenej) časti uhradeného kurzovného. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného
bude čiastka na základe požiadavky zákazníka vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet do
30 pracovných dní.
V prípade, že zákazník nie je schopný absolvovať celý kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok
na: – Presun platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho obdobia – Prevedenie zakúpeného kurzu na
inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia
Ak zákazník požaduje presunutie platby za neabsolvované hodiny kurzu do ďalšieho obdobia alebo
prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu na základe potvrdeného splnomocnenia musí o presun
platby požiadať písomne (e-mailom alebo poštou). K žiadosti o presun platby je potrebné priložiť
fotokópiu lekárskeho potvrdenia (v prípade presunutia kurzu na inú osobu aj potvrdené
splnomocnenie). Žiadosť bude posúdená poskytovateľom a následne bude zákazník oboznámený emailom.
Do ďalšieho obdobia sa po schválení žiadosti poskytovateľom presúva iba kredit v počte
hodín, ktoré si zákazník pôvodne predplatil od dátumu doručenia žiadosti poskytovateľovi.
Vo výnimočných prípadoch, kedy vyššie uvedené prípady kompenzácie zo strany poskytovateľa sú
pre zákazníka absolútne nevyhovujúce a zákazník bude požadovať vrátenie platby za kurz (v prípade
vážnych zdravotných problémov), bude jeho písomná žiadosť individuálne posúdená
poskytovateľom. V prípade odsúhlasenia vrátenia platby, budú absolvované hodiny do doručenia
žiadosti poskytovateľovi odrátané z celkovej sumy za kurz.
Vrátenie celkovej platby po začatí kurzu nie je možné okrem vyššie uvedených výnimočných prípadov
posudzovaných individuálne alebo v prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa.
Permanentky:
Riverpark Dance School neposkytuje finančnú kompenzáciu v prípade, že zákazník nevyužije
permanentku v plnom rozsahu počas doby jej platnosti (4 mesiace od zakúpenia)
z osobných dôvodov. Pri nevyčerpaní permanentky z vážnych zdravotných dôvodov, posúdime na
základe zaslanej žiadosti individuálnu kompenzáciu.
6. Sviatky a dni pracovného pokoja
Do kurzov pre deti nie sú zarátané štátne sviatky, dni pracovného voľna a dni školských prázdnin. Do
kurzov pre dospelých nie sú zahrnuté štátne sviatky a dni pracovného pokoja. Pre viac informácií
prosíme kontaktujte recepciu tanečnej školy.
7. Zakúpenie permanentky
Zakúpené permanentky na 60-min alebo 90-min otvorené hodiny (OH)  majú platnosť 4 mesiace od dňa zakúpenia.
8. Členská karta
Pri zakúpení kurzu alebo permanentky získava každý zákazník členskú kartu Riverpark Dance School.
Pre riadne čerpanie vstupov či navštevovanie zakúpeného kurzu je nevyhnutné sa kartou preukázať
na recepcii, vždy pred začiatkom hodiny. V prípade straty tejto členskej karty Vám bude za vystavenie
novej karty účtovaný poplatok 2€.
9. Zakúpenie členstva v Riverpark Dance School
Mesačné, trojmesačné, polročné a ročné členstvo v Riverpark Dance School zahŕňa voľný vstup na všetky otvorené hodiny (OH) z ponuky Riverpark Dance School.
10. Sťažnosti a dotazy
Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu
manager@riverparkdanceschool.sk . Po prehodnotení sťažnosti poskytovateľ oboznámi študenta s
možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.
11. Ochrana osobných údajov
Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely
poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Zákazník vyplnením súhlasu so spracovaním osobných údajov prehlasuje, že v súlade so zákonom o
ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol,
za účelom evidencie zákazníkov tanečnej školy Riverpark Dance School a taktiež pre marketingové
účely poskytovateľa.
Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2019